بگذارید بچه ها خطر کنند !!!

عشق کودک

 

بگذاريد بچه‌ها خطر كنند.

به طور معمول والدين مي‌خواهند از فرزندانشان مراقبت و محافظت كنند ولي اين نبايد به معناي آن باشد كه از ترس شكست، اجازه هيچ خطركردني را به او ندهند. مي‌دانيم كه رشد يعني كار نو كردن و كار نو كردن نيز با خطر همراه است.

البته نبايد اجازه دهيد كه بچه‌ها زياد وارد موقعيت‌ها و فعاليت‌هاي پرخطر شوند و مرتب شكست را تجربه كنند. سعي كنيد خطرهايي را انتخاب كنيد كه احتمال موفقيت آنها بيشتر است. براي مثال مي‌توانيد اجازه دهيد كودك دوساله يك بشقاب شكستني را تا سر سفره بياورد و به تدريج كه بزرگ‌تر شد اجازه انجام كارهاي سخت‌تر را به او بدهيد. اگر احتمال مي‌دهيد كودك شما هنگام انجام كار فوق با شكست مواجه مي‌شود، خود را از قبل آماده كنيد تا عصباني و پريشان نشويد يا ممكن است به كودك خود اجازه دهيد كه براي اولين‌بار به تنهايي از عرض خيابان رد شود درحالي كه آموزش‌هاي لازم را به او داده‌ايد.

مواظبت و مراقبت‌ شما به حدي باشد كه اجازه هيچ گونه ريسكي را به كودك وابسته، مضطرب و فاقد مهارت‌هاي اجتماعي خواهد شد. بايد اجازه تجربه كردن را به كودك بدهيد ولي چنانچه تجربه‌هاي كودك به طور مكرر با شكست رو به رو شود، بر اعتماد به نفس كودك تأثير منفي خواهد گذاشت، پس بايد آموزش‌ رفتارهاي جدي را با كودك تمرين كنيد تا احتمال موفقيت كودك افزايش يابد. بلافاصله پس از يك شكست، كودك را وارد كاري كنيد كه در آن مهارت دارد و احتمال موفقيت وي بالاست و بعد به او بگوييد كه شكست ممكن است به دلايل متعدد روي دهد و به اين دليل نيست كه تو كودك بدي هستي.

به كودك مسئوليت بدهيد.

بايد كودك بفهمد كه مشاركتي مهم و معنادار در خانواده دارد و عضو بي‌فايده خانواده نيست. مناسب با سن كودك مسئوليت‌هايي را در خانه به او بدهيد . مثال پاك كردن ميز شام، واريز كردن قبض تلفن، شستن ظرف‌ها، مرتب كردن كمد لباس‌هاو ... حتي براي كودك دوساله مي‌توانيد مسئوليت‌هايي را تعيين كنيد (آوردن نمكدان سر سفره، جمع كردن اسباب بازي‌ها...) هدف اين است كه كودك احساس خوب راجع به كمك كردن پیداکند نه انجام كامل و ايده‌آل يك كار.

خيلي از خانواده‌ها منتظرند تا كودك بزرگ شود و يا پس از قبولي در دانشگاه مي‌خواهند به او مسئوليتي بدهند. درحالي كه اين كار را بايد از همان كودكي شروع كرد. درباره بچه‌هاي كوچك زياد به نتيجه كار توجه نكنيد و به تدريج كه كودك بزرگ مي‌شود، روي صحيح انجام دادن كار تمركز كنيد.