نیازهای روانی کودکان

عشق کودک

نیازهای روانی کودکان 

برای اینکه فرد از شخصیت سالمی برخوردار باشد باید علاوه بر نیاز های زیستی نیاز های روانی وی نیز تامین گردد .

اهم نیاز های روانی عبارتند از :

1. نیاز به مقبولیت و پذیرش: قبول کردن و پذیرفتن وجود کودک از لحاظ عاطفی . کودک نیاز دارد در قلب خانواده پذیرفته شود در ضمن در محیط بیرون از خانواده نیز چنین انتظاری دارد.

2. نیاز به امنیت : بچه ها زمانی در خانواده احساس امنیت می کنند که بدانند در برابر شکست های احتمالی می توانند از پشتیبانی پدر  ، فکر مادر تدبیر زندگی خانوادگی و توصیه های پخته آنان برخوردار گردند . والدین و مربیان باید آن چنان پختگی از خود نشان دهند تا کودک بتواند از همدلی و همفکری خانواده و مدرسه برخوردار گردد. حقیقتاً پدران و مادران باید سعی کنند مشکلات خود را حل کنند چنانچه موفق به حل آن ها نشدند در حضور فرزندان از خود همدلی نشان دهند . وجود این حالت برای کودک آرامش بخش خواهد بود . در محیط تعلیم و تربیت چنانچه بچه ها احساس کنند که می توانند مشکلاتشان را با مربی در میان بگذارند احساس امنیت خواهند کرد .

3. نیاز به کفایت و شایستگی : دراین رابطه مسئولیت هایی که به کودک واگذار می گردد باید در   حد توان و کنش وی باشد . اگر مسئولیت متناسب با ظرفیت او باشد باعث رشد احساس کفایت در وی میگردد . اگر کودک کاری را که به عهده گرفته است انجام داد بایستی به او خوب توجه شود . نبایستی اورا درحالت سردی و انجماد روحی قرار داد . برای آن که این انگیزه را در کودک تقویت کنیم بایستی نسبت به آن واکنش فوری نشان داده و به آن پاداش بدهیم . ضمناً برای ایفای مسئولیت های بزرگ در آینده باید حس جراٌت و شهامت را درکودک تقویت کرد.

4. نیاز به ابتکار  ، خلاقیت و نوآفرینی : بچه هایی که فرصت کافی جهت ایجاد ارتباط و انس با طبیعت را دارند خلاق ترند . دراختیار قرار دادن شن و ماسه و سنگ برای رشد فکری کودکان بسیار مناسب است .

5. نیاز به عدالت در خانه و مدرسه: معنی عدالت قراردادن هر چیزی در جای خود است . عدالت یعنی اینکه نگاه مربی در بین بچه ها به طور عادلانه ، توزیع شود . نیازهای ذکر شده مجموعاً سبب آرامش روحی می شود . چنانچه هر کدام از این نیازها با مانع مواجه شود فرد دچار اضطراب اولیه می گردد . چنانچه در این مرحله هم نیاز تامین نگردد اضطراب ثانویه ایجاد شده و سرانجام باعث تنش ، بهم خوردن تعادل و شخصیت فرد می گردد . لذا جهت برقراری تعادل کارهایی را انجام می دهد که به آن مکانیزم های دفاعی می گویند .