راهنماي مربيان

عشق کودک

 

براي افزايش مهارت هاي زندگي كودكان

 بچه ها از طريق مشاهده زندگي بزرگسالان ،مهارت هاي زندگي را فرا مي‌گيرند.بنابراين،‌اگر مي‌خواهيم كودكان از نطر اجتماعي و عاطفي افرادي شايسته گردند،بايد از رفتار خود آگاه باشيم و مسئوليت خويش را به عنوان يك الگو بپذيريم.

اعمال زير را مرور كرده ، فكر كنيد چگونه مي‌توانيد الگوي خوبي در اين موارد باشيد.

     صميميت ،احترام و مراقبت واقعي نشان دهيد.

     سرمشق صداقت ،قابل اعتماد بودن و عدالت باشيد.

     احساس اعتمادو پذيرش را ترويج كنيد.

     به تفاوت هاي فردي احترام بگذاريد.

     بدون محدوديت قدرداني كنيد.

     محيطي آرام فراهم سازيد.

     نظمي پايدار ايجاد كنيد.

     از پيامدهاي منطقي يا طبيعي استفاده كنيد.

     مهارت هاي حل مسئله را بياموزيد.

     انتظاراتي بالا، ولي معقول داشته باشيد.

     توجه فردي نشان دهيد.

     مهارت هاي ارتباطي را آموزش دهيد.

     به دقت و بدون قطع كلام گوش دهيد.

     آزادانه در مورد احساسات بحث كنيد.

     حق انتخاب دهيد.

     از موفقيت‌ها تجليل كنيد.

     رفتار ستودني را تاييد كنيد.

     شوخ طبع باشيد.

     از بودن با بچه‌ها لذت ببريد.

     به ارزش،عظمت وتوانايي يادگيري كودكان ايمان داشته باشيد.

     بچه‌ها را با اسم صدا بزنيد.

     بدانيد كه اشتباه اتفاق مي‌افتد.

     بازخوردهاي منفي را محرمانه ارائه دهيد.

     رابطه موثر ومثبت با والدين كودكان برقرار كنيد.

     در كارهاي مفيد و عام المنفعه مشاكت كنيد.

اكنون به سوالات زير پاسخ دهيد:

1.    نقاط قوت شما چيست؟

2.    ضعف‌هاي شما كدام است؟

3.    به فرصت‌هاي خود براي پيشرفت توجه كنيد يك يا چند مورد از كارهايي را كه سعي خواهيد كرد به طرزي متفاوت انجام دهيد ، نام ببريد؟

اين بازتاب شخصي به شما كمك خواهد كرد كه خودتان را به عنوان الگوي مهارت‌هاي زندگي وبه عنوان فردي كه قصد دارد اين مهارت‌ها را به بچه‌ها انتقال دهد، مورد ارزيابي قرار دهيد.