بیائید کودکان را آن طور که هستند بشناسیم:

عشق کودک

 

E بيش فعالي(هايپراكتيو)

 

E شش سوال درباره بازی با کودک؟

 

Eفرزندتان صبحانه نمی خورد ؟

 

Eبگذارید بچه ها خطر کنند !!!

 

Eبه حرفم گوش کن مادر !

 

Eتاثیرمهدکودک بر شخصیت کودک!

 

Eنكاتي در مورد تنبيه فرزندتان!!!

 

Eدنياي رنگين كودكان در نوروز!

 

Eفرزند عامل تداوم يا فروپاشي زندگي!!!

 

Eباكودكان بدرفتار چه كنيم؟

 

Eلجبازي!

Eراهنماي مربيان!

Eتشويق به كتابخواني!

Eاسباب بازي مناسب براي كودكان!

Eدرس تعليم وتربيت!!!

Eنیازهای روانی کودکان!

Eحرف شنوی کودکان!!

Eده راز پرورش کودک شاد!!!

اگر دوباره فرصت داشتم تا کودکم را بزرگ کنم

به جای آن که انگشت اشاره ام را به طرف او بگیرم

در کنارش انگشت ها را در رنگ فرو می بردم و نقاشی می کردم

اگر دوباره فرصت داشتم تا کودکم را بزرگ کنم

به جای ایراد گرفتن از او به فکر ایجاد ارتباط بهتر با او می بودم

بیشتر از آن که به ساعتم نگاه کنم به او نگاه می کردم

به جای اصول راه رفتن

اصول دویدن و پرواز کردن را به او یاد می دادم

از جدی گرفتن بازی دست بر می داشتم

و محتوای بازی را جدی می گرفتم

بیشتر در آغوشش می گرفتم

کمتر او را به زور می کشیدم

کمتر سخت می گرفتم

بیشتر تأییدش می کردم

اول احترام به خود را در او می ساختم

بعد خانه و کاشانه اش را

بیشتر از آن چه عشق به قدرت را یادش بدهم

قدرت عشق را یادش می دادم